Kup licencjęAby zamówić licencję skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź skrzystaj z naszego sklepu on-line: kup on-line.


Cena

Aktualny cennik znajduje się w zakładce cennik.


Brak ograniczenia ilości stanowisk

Licencja na program ntsn.serwis nie posiada ograniczenia ilości stanowisk.
Klucz licencyjny przyporządkowany jest do danych firmy która zamówiła oprogramowanie.Regulamin

Regulamin udostępnienia oprogramowania na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez ntsn Sp. z o.o. usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom - na okres abonamentu - oprogramowania komputerowego wspomagającego prowadzenie serwisu sprzętowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

 

Definicje

§ 2

 

Usługa – usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi na okres abonamentu oprogramowania komputerowego oraz ewentualnego udzielania w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

 

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia Usługi.

 

Oprogramowanie / Aplikacja   – oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie serwisu sprzętowego, udostępniane przez ntsn Sp. z o.o. w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.

 

Wsparcie techniczne – usługa wsparcia technicznego Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania;

 

ntsn Sp. z o. o. - producent oprogramowania –

ntsn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mickiewicza 14/2, 10-509 Olsztyn,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000323876,

zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 739-373-33-34,

będącą płatnikiem podatku VAT od towarów i usług,

reprezentowana przez Przemysława Bałdygę – Prezesa Zarządu

 

Użytkownik – korzystająca z usług ntsn Sp. z o. o. pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

Licencja na oprogramowanie – umowa na korzystanie z utworu jakim jest Aplikacja, zawierana pomiędzy ntsn Sp. z o.o. której przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, a Użytkownikiem, który zamierza korzystać z Aplikacji.

 

Licencja demonstracyjna – Licencja na oprogramowanie umożliwiająca korzystanie z Oprogramowania przez sto dni bez opłat. Oprogramowanie funkcjonujące na licencji demonstracyjnej może nie posiadać pełnej funkcjonalność Oprogramowania.

 

Licencja płatna – Licencja na oprogramowanie umożliwiająca korzystanie z Oprogramowania przez czas określony przy zakupie licencji. Oprogramowanie funkcjonujące na licencji płatnej posiada pełną funkcjonalność Oprogramowania.

 

Klucz licencyjny – ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Licencję na oprogramowanie

 

Oprogramowanie

§ 3

 

 1. ntsn Sp. z o.o. oświadcza, że przysługują jej wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki te zostały dołączone do Oprogramowania nie będąc jego integralną częścią oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

   

 2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania określonych w Regulaminie warunków eksploatacji Oprogramowania, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

   

Warunki świadczenia Usługi

Postanowienia wstępne

§ 4

 

 1. Usługa jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie.

   

 2. Użytkownik ma prawo skorzystać z Usługi pod warunkiem akceptacji Regulaminu i respektowania jego postanowień.

   

 3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wygenerowania Klucza licencyjnego.

   

 4. Usługa może być świadczona w formie Licencji płatnej bądź Licencji demonstracyjnej. W przypadku Licencji płatnej wymagane jest uprzednie uregulowanie opłaty przewidzianej w obowiązującym cenniku, dostępnym na stronie internetowej http://serwis.ntsn.pl/cennik.html.

   

 5. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 10 dni od jej zawarcia. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika po odstąpieniu od umowy stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych ntsn Sp. z o.o.

   

 6. ntsn Sp. z o.o. oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi, w przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi konsumentami – za zgodą Użytkownika. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.

   

Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

§ 6

 

 1. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Użytkownik uzyskuje prawo korzystania z Oprogramowania – wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie w okresie trwania Licencji.

   

 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim pracownikom w zakresie niezbędnym do eksploatacji Aplikacji.

   

 3. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas przyporządkowany do Klucza licencyjnego w tym na ten sam okres zostaje udzielone prawo korzystania z Oprogramowania (okres abonamentu).

   

 4. Licencja demonstracyjna ważna jest przez sto dni od wygenerowania (pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika. Po stu dniach licencja wygasa. Oprogramowanie funkcjonujące na licencji demonstracyjnej może posiadać ograniczoną funkcjonalność. Licencja demonstracyjna nie zawiera usługi Wsparcia technicznego.

   

 5. W przypadku zawarcia umowy w formie Licencji płatnej, w okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania ze Wsparcia technicznego obejmującego pomoc w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie, przez okres jednego roku od daty wygenerowania Klucza licencyjnego Licencji płatnej.

   

 6. Użytkownik może zamówić dodatkową usługę Wsparcia technicznego, która podlega opłacie przewidzianej w obowiązującym cenniku.

   

 7. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od ntsn Sp. z o.o. ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od  charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).

   

 8. Odpowiedzialność ntsn Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości 1-rocznej opłaty z tytułu jej świadczenia, określonej w cenniku aktualnym na dzień wystąpienia szkody. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

   

 9. ntsn Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

  1. jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,

  2. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,

  3. działaniem osób trzecich.

    

 10. ntsn Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail za pośrednictwem Oprogramowania.

   

Polityka Prywatności

§7

 

 1. ntsn Sp. z o.o.  zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach Regulaminu.

   

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.

   

 2. Dane osobowe zgromadzone przez ntsn Sp. z o.o.  mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o usługach świadczonych przez ntsn Sp. z o.o., w szczególności o aktualizacjach Oprogramowania oraz mogą być udostępnione:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom reprezentującym ntsn Sp. z o.o.

  2. w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia Usługi w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z tej usługi,

  3. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

    

 3. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, adres e-mail, NIP.

   

 4. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego kontaktu z ntsn Sp. z o.o. oraz na etapie zamówienia, dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

   

 5. ntsn Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

   

 6. Użytkownikom przysługuje prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z Usługi, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej  z ntsn Sp. z o.o.,

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

    

 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi ntsn Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

  1. rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

  2. stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa,

  3. dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję ntsn Sp. z o.o.

    

 8. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.

   

 1. ntsn Sp. z o.o. ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy Użytkowników wykorzystujących Oprogramowanie, z tym zastrzeżeniem, że ntsn Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

   

 

Reklamacje

§ 8

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.

   

 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: biuro@ntsn.pl

   

 3. ntsn Sp. z o.o. rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

   

Postanowienia końcowe

§ 9

 

 1. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwis.ntsn.pl pod adresem http://serwis.ntsn.pl/licencja.html.

   

 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

   

 3. Spory pomiędzy ntsn Sp. z o.o., a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie Usługi w pierwszej kolejności rozstrzygane są w drodze negocjacji polubownych, a w razie ich bezskuteczności rozpoznawane są przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

   

 4. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy są informowani przez ntsn Sp. z o.o. poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej http://serwis.ntsn.pl/licencja.html. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli Użytkownik w terminie 14 dni od daty jej publikacji w Serwisie nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Użytkownika nadal wiąże poprzednia wersja Regulaminu.

 

 

Data ostatniej zmiany regulaminu: 18 marzec 2013 roku.

Aktualna wersja

ntsn.serwis

1.23

Pobierz
darmową wersję testową

Kup licencję